Kącik logopedyczny

Kącik logopedyczny

Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Logopeda: mgr Agnieszka Pawlik

Godziny pracy logopedy (Gabinet C5):

Wtorek 11:30-16:30

Piątek 9:30-15:30

ZADANIE LOGOPEDYBADANIA LOGOPEDYCZNEDIAGNOZATERAPIAZABAWY LOGOPEDYCZNE

ZADANIA LOGOPEDY:

Do zadań logopedy w naszej szkole należy:

  • Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  • Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

/Podstawa prawna: § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)/

PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE:

We wrześniu w klasach pierwszych (w roku szkolnym 2017/2018 również w klasie trzeciej) przeprowadzane są indywidualne, przesiewowe badania logopedyczne, które służą wykrywaniu wad wymowy. Warunkiem uczestnictwa dziecka w badaniu jest pisemna zgoda rodzica na badanie. Dzieci z klas starszych (od 4 wzwyż) kwalifikowane są na zajęcia po zgłoszeniu przez rodzica bądź nauczyciela. W przypadku stwierdzenia wady wymowy u dziecka – na początku października przedstawiana jest diagnoza, plan terapii oraz ustalenie terminu zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem.

DIAGNOZA:

Najczęstszą przyczyną wady wymowy u dziecka jest obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia i żuchwy lub ich niewłaściwe napięcie mięśniowe. Sprawny aparat artykulacyjny jest niezbędny do prawidłowej realizacji dźwięków mowy. Inną przyczyną mogą być zaburzenia słuchu fonematycznego czyli umiejętności wyodrębniania poszczególnych głosek, identyfikowania ich i odróżniania od innych. Dziecko nie mogąc wykonać precyzyjnych, celowych ruchów narządów mowy nie jest w stanie wypowiedzieć niektórych głosek. Zamienia je wtedy na głoski łatwiejsze artykulacyjnie lub je zniekształca np. głoski „k, g” realizuje jako „t, d”, głoskę „r” realizuje jako „l” jako „j”. Szczególnie ważną umiejętnością jest pionizacja języka (unoszenie końca języka w kierunku przedniej części podniebienia). Odgrywa ona istotną rolę w procesie połykania oraz przy artykulacji głosek „sz, ż, cz, dż ”, „l ” oraz „ r ”. Także wtedy, gdy nie mówimy, czubek języka powinien dotykać wałka dziąsłowego za górnymi zębami.

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

  • Dziecko nieprawidłowo oddycha, ma ciągle otwartą buzię, mówi przez nos, często choruje. Dziecko ma trudności z gryzieniem, żuciem i odgryzanie pokarmów, brzydko je i pije.
  • Gdy tylko mamy jakiekolwiek wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
  • Podczas artykulacji głosek [ś, ź, ć, dź], [s, z, c, dz], [sz, ż, cz, dż], [t, d, n] dziecko wsuwa język między zęby.
  • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi, mowa jest niewyraźna.
  • Jeśli utrzymuje się rozwojowa niepłynność mówienia, dziecko często zacina się, powtarza sylaby.

Drodzy Rodzice! 

Jeżeli mowa Waszego dziecka jest niewyraźna, dziecko mówi niedbale, zaczęło się jąkać, ma trudności z czytaniem i pisaniem, a nie zostało zakwalifikowane do zajęć logopedycznych zapraszam na konsultacje logopedyczne. Odpowiem na wszystkie nurtujące pytania, doradzę, co robić w danej sytuacji. Termin spotkania ustalamy indywidualnie w godzinach pracy logopedy.

TERAPIA:

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie. Czas ustawiania aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia i w tym okresie korygowanie wad wymowy jest najszybsze. Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne zobowiązane jest wyposażyć się w teczkę A4, w której na kartkach przygotowywane są przez logopedę ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy. Wystarczy około 15 minut dziennie systematycznych ćwiczeń z zalecanego przez logopedę materiału wyrazowego z wywołanymi głoskami, by osiągnąć sukces w prawidłowej wymowie.

Drodzy Rodzice!

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. To podstawa skutecznej terapii logopedycznej! Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach przygotowuje zestaw ćwiczeń jakie uczeń powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Dlatego zachęcam Państwa do systematycznego zaglądania do teczek oraz konsultacji w godzinach pracy logopedy.

DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE:

Zachęcam do zapoznania się z artykułem „Domowe zabawy logopedyczne”, w którym przedstawiam przykładowe ćwiczenia, które można wykonywać z dzieckiem w domu i nie tylko.

„Domowe zabawy logopedyczne”

Terapia logopedyczna to nie tylko godziny spędzone przez dziecko w gabinecie logopedy. Aby przyniosła ona oczekiwany sukces, niezbędne jest zaangażowanie rodziców, polegające na systematycznej pracy z dzieckiem. Nawet najlepszy logopeda bez współpracy z rodzicami nie będzie w stanie osiągnąć ze swoim podopiecznym spodziewanego efektu. Dlatego tak ważne są ćwiczenia, które możemy wykonywać z dzieckiem w domu. Nie musimy organizować do tego specjalnego miejsca ani wyznaczać specjalnego czasu. Zabawy logopedyczne możemy wpleść w nasze codzienne rytuały, a na pewno urozmaicą nam one czas spędzony z pociechami. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (wargi, język, policzki), a także ćwiczenia oddechowe i dykcyjne powinny wykonywać na co dzień nie tylko osoby uczęszczające na terapię, ale też dzieci nie mające problemów logopedycznych. Prawidłowy oddech i dobra dykcja to umiejętności bardzo przydatne w dzisiejszym świecie i otwierające nowe możliwości. A sama prawidłowa wymowa bardzo ułatwia naukę czytania i pisania. Warto dodać, że ćwiczenia usprawniające mowę możemy rozpocząć już nawet z trzylatkiem. Dużym ułatwieniem jest też to, że dzieci uwielbiają te zabawy i same chętnie w nich uczestniczą. Ćwiczenia oddechowe pozwolą dziecku na wyrobienie prawidłowego toru oddychania tzw. toru przeponowego, wydłużenie fazy wydechowej i wyraźną poprawę jakości mówienia. Na co dzień w tym celu możemy z dzieckiem: „chuchać” na zmarznięte ręce, dmuchać przez słomkę do szklanki z wodą, nadmuchiwać w buzi tzw. „balonik”, naśladować różne odgłosy np. syczenie węża, ścigać się kto na jednym wydechu policzy najwięcej. Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne, które możemy wykonywać codziennie to: wypychanie językiem policzków, oblizywanie buzi (warg) po jedzeniu, kląskanie, naśladowanie wycia wilka, układanie warg w szeroki bezzębny uśmiech, ściąganie warg, przesyłanie całusków (cmokanie), prychanie wargami. Ćwiczenia dykcji to przede wszystkim powtarzanie śmiesznych wierszyków. Jest to też ćwiczenie usprawniające pamięć słuchową. Najbardziej znanym wierszykiem logopedycznym jest ‘Chrząszcz’ Jana Brzechwy*. W przypadku ćwiczeń dykcyjnych warto dodatkowo różnicować tempo i wysokość dźwięku, pomożemy przez to wyrobić dziecku umiejętność ‘panowania’ nad swoim głosem. Przy okazji tych codziennych ćwiczeń bardzo ważne jest chwalenie nawet najmniejszych postępów dziecka. Dzięki temu wzmocni ono wiarę w siebie i tym chętniej będzie uczestniczyć w ćwiczeniach. Ćwiczeniach, które nie tylko usprawniają wymowę, ale też rozwijają wyobraźnię i słownictwo dziecka.

Agnieszka Pawlik

/artykuł ukazał się na łamach tygodnika „Linia Otwocka” w dziale „Na Tablicy” 15-21 grudnia 2014 r./

*Jan Brzechwa ”CHRZĄSZCZ”

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie I Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta: ”Panie chrząszczu, Po co pan tak brzęczy w gąszczu?” ”Jak to – po co? To jest praca, Każda praca się opłaca.”   ”A cóż za to Pan dostaje?” ”Też pytanie! Wszystkie gaje, Wszystkie trzciny po wsze czasy, Łąki, pola oraz lasy, Nawet rzeczki, nawet zdroje, Wszystko to jest właśnie moje!”