Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KARCZEWIE

Szkoła Podstawowa nr 1, im. Bolesława Prusa w Karczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie: http://www.karczew.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-09-01

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezdolności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – część linków także tych prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwiera się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie: większość z nich posiada alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które niedowidzą. Trwają prace nad uzupełnieniem pozostałych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp1karczew.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 780 65 12 w godzinach pracy szkoły. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Adres szkoły: ul. Franciszka Bielińskiego 7, 05-480 Karczew.

Dojścia piesze są od ulic Widok lub Rynek Zygmunta Starego lub Karczówek. Przejścia dla pieszych nie mają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują wysokie krawężniki, w budynku szkoły jest podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 100 m: Karczew (kierunek: Karczew, Otwock, Warszawa).

 • Wejście boczne z podjazdem dla osób na wózkach. Potrzebę skorzystania najlepiej zgłosić telefonicznie.

 • Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.