Pomoc medyczna

Pomoc medyczna w szkole jest realizowana na podstawie:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( DZ. U. 2019 r., poz. 1078)
Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r., z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Treść ustawy