INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI

I. Wniosek kandydata wydrukowany z systemu elektronicznego naboru, podpisany przez obydwoje rodziców, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy złożyć w terminie od 15 czerwca do  10 lipca br. ( do godz.15.00):

1). w wersji papierowej bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica – do skrzynki podawczej wystawionej w szkole. Przy składaniu kopert obowiązuje reżim sanitarny ( maseczka na twarzy i rękawiczki jednorazowe).

LUB

2). w wersji elektronicznej – scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku i załączników na adres email szkoły pierwszego wyboru:

  1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego – rekrutacja@lootwock.pl
  2. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego – rekrutacja@lo3otwock.eu
  3. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ( Nukleonik) – rekrutacja@nukleonik.pl
  4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica – rekrutacja@zseg.edu.pl
  5. Zespół Szkół w Karczewie – sekretariat@zskarczew.pl.

 

II. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał świadectwa.

 

III. Kopię zaświadczenia OKE z egzaminu  ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do  4 sierpnia br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.  W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał zaświadczenia OKE

 

IV. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie 13 sierpnia – 18 sierpnia br.
(do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE , potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.

 

V. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

–  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

– orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

 

Do 20 VI jest dostępna wersja testowa – ćwiczeniowa strony rekrutacyjnej:

https://trening34.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Tekst: Oświata Powiatowa w Otwocku